Kennisplatform voor noord holland
Leen Wisker
OV Ijmond Voorzitter

Bedrijventerreinen in de knel

Voor de economie en de werkgelegenheid zijn goed functionerende bedrijventerreinen essentieel. Meer dan 30% van de arbeidsplaatsen is daar te vinden. Noord-Holland heeft een rijk en gedifferentieerd economisch leven dat zich hoofdzakelijk in werkgebieden afspeelt. Daarvan zijn de Amsterdamse Haven en het industriële complex rond Tata van nationale betekenis. In het noorden van de provincie geldt dat voor het gebied Seed Valley, de Greenport NHN, Marina Den Helder en de Pallaslocatie in Petten.

In Noord-Holland dreigt in een aantal regio’s een tekort aan werklocaties of is dat er al. Terwijl er juist meer ruimte nodig is vanwege bedrijfsvestigingen en -uitbreidingen en ook de ambities m.b.t. circulariteit, duurzame energievoorziening en de wateropgave. Verschillende werklocaties (met milieuruimte) worden echter geconfronteerd met plannen voor transformatie naar een woonfunctie. Bedrijventerreinen kampen tevens met de e-netcongestie.   

Wij hebben de indruk dat de overheden (gemeenten, provincie, rijk) onvoldoende inspelen op de vraagstukken van vandaag en – vooral – morgen. De stelling van de provincie Noord-Holland dat minder behoefte bestaat aan ‘traditionele’ bedrijventerreinen berust op een misverstand. Dat hebben de enorme uitgiftecijfers op die bedrijventerreinen de afgelopen 3 jaren duidelijk bevestigd.      

Het zou een sterk signaal van het gezamenlijke bedrijfsleven in Noord-Holland zijn als het zelf met een globale strategische visie komt, in de vorm van een position paper. Met als doel: het ruimtelijk beleid van de overheden beïnvloeden. Met de provinciale statenverkiezingen in het vooruitzicht (maart 2023), is de tijdsperiode hiervoor in ieder geval een schot in de roos.

Een position paper. Waar zou je dan aan kunnen denken? Wat zijn bouwstenen voor toekomstbestendige bedrijventerreinen?

  1. Ruimte: rekening houden met de autonome groei van bedrijven en het (toekomstig) ruimtebeslag als gevolg circulariteit, de ruimtelijke consequenties van de duurzame energievoorziening en ruimte voor de waterbergingsopgave. Transformatie van vitale bedrijventerreinen van bovenlokale betekenis naar woningbouw moet achterwege blijven.
  2. Clustering: Clustering van bedrijven naar bijvoorbeeld productie- en afzetketens of specialisme bevordert cross-overs, levering van geïntegreerde producten en diensten en versterkt het economisch ecosysteem. Kijkend naar de IJmond; clustering Offshore wind op zee en waterstof. De IJmond als “Green energy hub’ voor Nederland.
  3. Kwaliteit: ‘Schoon, heel en veilig’ zijn essentiële begrippen voor een vitaal, toekomstgericht bedrijventerrein. Dat vergt een professionele beheerorganisatie (parkmanagement) en aandacht van de gemeente.
  4. Energie: De jarenlang durende congestie op het elektriciteitsnet is desastreus voor het vestigingsklimaat. Er moet een gezamenlijk aanvalsplan komen van de netbeheerders en de overheden om de knelpunten weg te nemen.
  5. Duurzaamheid: Energieneutrale bedrijventerreinen. Dat lukt alleen met gezamenlijke inspanningen van bedrijven en overheden. Techniek, technici, communicatie en financiële middelen vormen sleutelfactoren om deze operatie te doen slagen.
Delen via

Zoeken naar: