Kennisplatform voor noord holland
Patricia Neijtzell de Wilde
Brantjes Advocaten Arbeidsrecht | www.brantjesadvocaten.nl

“De vakantieperiode staat voor de deur. Hoe zit het ook alweer met vakantiedagen?”

Geldigheid

Wettelijke vakantiedagen (20 per jaar) vervallen zes maanden na afloop van het jaar waarin ze zijn opgebouwd, tenzij de werknemer niet in staat is geweest vakantie op te nemen (bijvoorbeeld als er geen re-integratiemogelijkheden zijn).

Staan er nog wettelijke vakantiedagen open uit 2022? Die vervallen dus op 1 juli 2023. Bovenwettelijke vakantiedagen verjaren na vijf jaar. Werknemers nemen steeds eerst de dagen op die als eerste vervallen of verjaren. Voor Adv-dagen zijn de wettelijke vervaltermijn en verjaringstermijn niet van toepassing. Daarvoor gelden de afspraken in de cao of arbeidsovereenkomst.

Vaststelling vakantiedagen

Uitgangspunt is dat vakantie overeenkomstig de wensen van de werknemer wordt vastgesteld, tenzij gewichtige redenen zich daartegen verzetten (bijvoorbeeld onderbezetting). Werkgevers zijn daarnaast verplicht werknemers in staat te stellen minimaal de wettelijke vakantiedagen op te nemen.

Zodra een werknemer een vakantieaanvraag heeft ingediend, moet de werkgever tijdig laten weten of de vakantie is goedgekeurd. Als de werkgever niet binnen twee weken schriftelijk reageert, zijn de vakantiedagen overeenkomstig de wens van de werknemer vastgesteld.

Eenmaal vastgestelde vakantie kan, als daartoe gewichtige redenen bestaan, na overleg met de werknemer, worden gewijzigd. In dat geval moet de werkgever de eventueel door de werknemer geleden schade vergoeden (bijvoorbeeld omboekings- of annuleringskosten).

Ziek en vakantie

Gaat een werknemer met vakantie en wordt de werknemer tijdens vakantie ziek, dan geldt die dag niet als vakantiedag, maar als ziektedag. Mocht de werkgever daar naar vragen, dan zal de werknemer aannemelijk moeten maken dat sprake was van ziekte (bijvoorbeeld door een doktersverklaring).

Tijdens ziekte kan een werknemer vakantiedagen opnemen, soms ook in overleg met de bedrijfsarts. Ook in dat geval moet de werknemer vakantie aanvragen bij de werkgever en worden, met instemming van de werknemer, vakantiedagen afgeschreven.

Sommige werkgevers betalen tijdens ziekte niet 100% maar 70% van het salaris. Dat is anders tijdens vakantie. Als een werknemer tijdens ziekte met vakantie gaat, worden vakantiedagen afgeschreven en moet 100% salaris worden betaald. Worden geen vakantiedagen afgeschreven, omdat er geen re-integratiemogelijkheden zijn, dan wordt wel 70% betaald. Tijdens ziekte bouwt een werknemer nieuwe vakantiedagen op, tenzij de werknemer langer dan twee jaar ziek is.

Uitbetaling vakantiedagen

Tijdens dienstverband mag een werkgever geen wettelijke vakantiedagen uitbetalen. Bovenwettelijke vakantiedagen mogen wel worden uitbetaald. Bij einde dienstverband is de werkgever verplicht niet-genoten vakantiedagen uit te betalen. Bij de vaststelling van de waarde van een vakantiedag moet al het loon in aanmerking worden genomen. Ook bonussen, een vaste dertiende maand of eindejaarsuitkering vallen daaronder.

Patricia Neijtzell de Wilde

Advocaat, Partner, Brantjes Advocaten

Delen via

Zoeken naar: