Kennisplatform voor noord holland
J.R. Heldring
HJ Notariaat Notariaat

De Wet bestuur en toezicht rechtspersonen

Met ingang van 1 juli 2021 is er een wetswijziging van toepassing voor alle stichtingen en verenigingen. Maar wat houdt de WBTR nu precies in en welke zaken zijn er veranderd per 1 juli 2021? En wat is de rol van de notaris hierin?

De Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) is in het leven geroepen om de kwaliteit van bestuur en toezicht bij verenigingen en stichtingen te verbeteren. Het doel hiervan is het voorkomen van belangenverstrengeling, financieel wanbeheer en onbestuurbaarheid van de vereniging of stichting.

Wat houdt de wet in?
De nieuwe wet betekent concreet dat bestuurders en commissarissen bij het uitvoeren van hun taken altijd het belang van de rechtspersoon voorop moeten stellen. Kan er sprake zijn van belangenverstrengeling? Dan doet de persoon die een individueel belang heeft een stapje terug en laat deze de besluitvorming over aan de overige bestuurders en commissarissen.

Zo moet voortaan de taakverdeling ook duidelijk in de statuten worden opgenomen. En misschien nog wel belangrijker: wie neemt de taken van het bestuur over als het bestuur – al dan niet tijdelijk – haar taken niet meer kan uitvoeren? Deze regeling is bedoeld om de activiteiten van de vereniging of stichting door te kunnen laten gaan bij afwezigheid van het bestuur.
Een andere belangrijke wijziging is dan ook dat een bestuurder of commissaris niet meer stemmen kan uitbrengen dan de overige bestuursleden samen.

Staat er nu nog iets in de statuten dat op dit gebied afwijkt van de wet, dan blijft de statutaire regeling gelden tot de statuten worden gewijzigd, of tot uiterlijk vijf jaar na inwerkingtreding van de wet.

Statuten aanpassen
De wet trad al op 1 juli 2021 in werking, maar besturen hebben tot uiterlijk vijf jaar na deze datum om de statuten aan te passen. Naast het doorvoeren van de verplichte wijzigingen in de statuten, kan dit een mooi moment zijn om ook de overige bepalingen in de statuten eens tegen het licht te houden. Zijn alle statuten nog van deze tijd, of zijn er wellicht zaken die ook gewijzigd moeten worden?

HJ Notariaat denkt hierover graag met u mee. Neem voor meer informatie of het maken van een afspraak contact met ons op.

HJ Notariaat

Delen via

Zoeken naar: