Kennisplatform voor noord holland
Patricia Neijtzell de Wilde
Brantjes Advocaten Arbeidsrecht | www.brantjesadvocaten.nl

Hebt u uw arbeidsovereenkomsten al aangepast?

Dit moet vóór 1 augustus 2022. Dan treedt de EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in werking. Bedingen in strijd met de richtlijn zijn nietig (niet-rechtsgeldig).

De richtlijn wijzigt onder meer het volgende:

Studiekostenbeding niet meer toegestaan bij ‘verplichte’ opleidingen

Studiekostenbedingen waarbij werknemers bijdragen in de kosten van verplichte opleidingen zijn vanaf 1 augustus 2022 niet meer geldig. Werkgevers zijn verplicht die kosten te dragen en mogen die niet op werknemers verhalen.

”Verplichte” opleidingen wordt ruim uitgelegd. Dit zijn niet alleen verplichte functiegerichte opleidingen, bijvoorbeeld m.b.t. veiligheid of die in een cao verplicht zijn gesteld, maar ook opleidingen die noodzakelijk worden geacht voor uitoefening van de functie, om functioneren te verbeteren, herplaatsing mogelijk te maken (bij een reorganisatie of andere ontbindingsgrond) of om een arbeidsongeschikte passend werk te kunnen bieden. Denk bijvoorbeeld aan cursussen managementvaardigheden, feedback geven en ontvangen, ongewenst gedrag, Excel of een taalcursus.

Werknemers moeten ‘‘verplichte’’ opleidingen tijdens werktijd kunnen volgen.

Het verbod van een studiekostenbeding geldt niet voor bepaalde verplichte beroepsopleidingen, zoals bij sommige medische beroepen, maar alleen voor zover werkgevers op geen enkele wijze verplicht zijn die opleiding aan te bieden.

Er geldt geen overgangsrecht, dus bestaande studiekostenbedingen moeten vóór 1 augustus 2022 zijn aangepast.

Bepaal of nieuwe studiekostenbedingen nog mogelijk zijn en zo ja, hoe die geformuleerd worden. Raadzaam is ook te benoemen wat geldt bij overwerk versus scholing en wat onder loon valt.

Verbod op nevenwerkzaamheden slechts toegestaan bij objectieve rechtvaardigingsgrond

Bedingen waarmee de werkgever verbiedt of beperkt dat een werknemer tijdens dienstverband voor anderen arbeid verricht, zijn vanaf 1 augustus 2022 niet meer geldig. Tenzij sprake is van een objectieve rechtvaardigingsgrond. Een objectieve rechtvaardigingsgrond kan bijvoorbeeld zijn bescherming van vertrouwelijke bedrijfsinformatie, belangenconflicten of naleving van de Arbeidstijdenwet.

Er geldt geen overgangsrecht, dus dit geldt ook voor bestaande nevenwerkzaamhedenbedingen. Wees bedacht op de motivering van objectieve rechtvaardigingsgronden.

Uitgebreidere informatieplicht werkgevers

Werkgevers moeten werknemers vanaf 1 augustus 2022 bij een nieuw dienstverband niet alleen informeren over standaardonderdelen als functie, loon, aanvangs- en einddatum en opzegtermijn, maar ook onder meer over de (gedeeltelijke) vaste arbeidsplaats, verlofregelingen, voorwaarden van de proeftijd (niet alleen de duur), overuren, recht op scholing en procedures bij ontslag.

Schending van de informatieplicht leidt tot aansprakelijkheid van de werkgever voor de daardoor ontstane schade. Informeer werknemers dus tijdig en volledig.

Bij werknemers die voor 1 augustus 2022 in dienst waren, hoeft deze informatie alleen verstrekt te worden als de werknemer dat vraagt.

Patricia Neijtzell de Wilde

Advocaat, Partner, Brantjes Advocaten

Delen via

Zoeken naar: