Kennisplatform voor noord holland
Patricia Neijtzell de Wilde
Brantjes Advocaten Arbeidsrecht | www.brantjesadvocaten.nl

‘’Wet werken waar je wilt’’ van de baan, ‘’Wet flexibel werken’’ blijft geldig

Als gevolg van de coronacrisis is thuiswerken een hot topic geworden. Voor de een is thuiswerken een ideale uitvinding, voor de ander wat minder.

Je ziet dat werkgevers soms worstelen met het feit dat zij graag terug willen naar de situatie voor corona – iedereen grotendeels op kantoor – maar dat werknemers steeds vaker vragen om thuis te mogen werken.

Er was dan ook veel commotie over het wetsvoorstel ‘‘Wet werken waar je wilt’’ dat bij de Eerste Kamer lag. Dat wetsvoorstel kwam erop neer dat werkgevers in beginsel verplicht zouden worden om in te stemmen met een verzoek van werknemers om thuis te werken. Een thuiswerkverzoek zou alleen geweigerd mogen worden op grond van zwaarwegende bedrijfsbelangen.

Een streep door de ‘’Wet werken waar je wilt’’ – geen wettelijk recht op thuiswerken

Het wetsvoorstel is inmiddels van de baan, nadat de Eerste Kamer dit heeft verworpen.

Dat betekent dat werkgevers bepalen of wordt thuisgewerkt of niet, er bestaat geen wettelijk recht op thuiswerken.

Wet flexibel werken blijft van kracht – Thuiswerken? ‘’Right to ask – duty to consider’’

De huidige ‘’Wet flexibel werken’’ blijft geldig. Deze wet geeft werknemers het recht een verzoek in te dienen om (gedeeltelijk) thuis te werken, en werkgevers moeten dit verzoek overwegen. Echter, werkgevers kunnen dat verzoek op verschillende gronden afwijzen. Er is slechts sprake van een ‘’right to ask’’ en een ‘’duty to consider’’.

Aanpassing arbeidsduur en/of aanpassing werktijden – mag, tenzij zwaarwegend bedrijfsbelang

Op basis van de ‘’Wet flexibel werken’’ kunnen werknemers ook een verzoek doen tot aanpassing van de arbeidsduur en werktijden.

Ten aanzien van het verzoek tot aanpassing van de arbeidsduur en werktijd is de toets hetzelfde. De werkgever moet instemmen met het verzoek, tenzij zwaarwegende bedrijfsbelangen zich daartegen verzetten.

Bij vermindering van de arbeidsduur kan een zwaarwegend bedrijfsbelang bijvoorbeeld zijn een situatie waarin de vermindering tot ernstige problemen leidt ten aanzien van de continuïteit van de bedrijfsvoering of de veiligheid.

Bij vermeerdering van de arbeidsduur kan een zwaarwegend bedrijfsbelang bijvoorbeeld zijn als hierdoor ernstige problemen ontstaan van financiële of organisatorische aard, onvoldoende beschikbaar werk of budgettaire beperkingen.

Bij aanpassing van de werktijd kan een zwaarwegend bedrijfsbelang bijvoorbeeld zijn een situatie waarin aanpassing leidt tot ernstige problemen ten aanzien van veiligheid, rooster technische problemen, financiële problemen of organisatorische complicaties.

Patricia Neijtzell de Wilde
Advocaat, Partner, Brantjes Advocaten

Delen via

Zoeken naar: