Kennisplatform voor noord holland

Energieregio Noord-Holland Noord: verdubbeling opwek duurzame energie

Geplaatst op 30 april 2020

De ambitie van energieregio Noord-Holland Noord is 4,2 TWh aan duurzame energie opwekken in 2030. Dat is bijna een verdubbeling ten opzichte van nu. Dit staat in de concept-RES (Regionale Energiestrategie), deze is nu klaar.

In de concept-RES staan de resultaten van onderzoeken, gesprekken en bijeenkomsten. Er hebben ruim 1500 mensen meegepraat over de opwek van duurzame energie in de regio. De concept-RES is een eerste stap in een langjarige samenwerking om met elkaar te zorgen voor minder CO2-uitstoot.

Zonne- en windenergie opwekken
In de Regionale Energiestrategie wordt eerst gekeken naar de opwek van grootschalige duurzame elektriciteit met zonne- en windenergie. De 18 gemeenten van de regio, de provincie Noord-Holland en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier leggen met elkaar vast waar meer duurzame energie opgewekt kan worden. Deze ‘zoekgebieden’ zijn de uitkomst van de onderzoeken, gesprekken en bijeenkomsten.

Kritische maar positieve gesprekken
“Tijdens de bijeenkomsten was iedereen het er over eens dat we van de fossiele brandstoffen af moeten”, vertellen Wies Thesingh en Odile Rasch, programmamanagers van de energieregio. “We willen met elkaar naar een schone en duurzame regio. Maar mensen willen wel meepraten. Waar kunnen windturbines en zonneweides komen? Waar zeker niet? Mensen willen meebeslissen over de zoekgebieden en soms ook meewerken aan duurzame opwek. Het waren kritische, maar ook positieve gesprekken.”

Vervolgstappen
Deelnemers kunnen op de concept-RES reageren. De colleges van de 18 gemeenten, de provincie en het waterschap stellen vóór het zomerreces de concept-RES vast. In september bespreken de gemeenteraden, Provinciale Staten en het algemeen bestuur van het waterschap de concept-RES. Vanaf oktober wordt concept-RES aangevuld en verbeterd. De gemeenten gaan de zoekgebieden nader onderzoeken. Wie is de grondeigenaar? Wat zijn kansen en belemmeringen? Wie neemt het initiatief? Kunnen de bewoners mede-eigenaar worden van de windturbine of de zonnepanelen? Hoe kunnen de betrokkenen het beste samenwerken?

Plannen voor duurzame opwek in RES 1.0
Alle informatie wordt verwerkt in de RES 1.0. Op 1 juli 2021 stellen de gemeenteraden, de Provinciale Staten en het algemeen bestuur van het waterschap de RES 1.0 vast. Hierin staan de plannen voor duurzame opwek van elektriciteit in de regio en de eerste afspraken voor samenwerking rondom regionale warmtebronnen. Voor onderwerpen als energiebesparing en de warmtetransitie voor woningen en bedrijven maken de gemeenten een eigen visie, die uiterlijk eind 2021 klaar moet zijn.

Noord-Holland Zuid
Energieregio Noord-Holland Zuid heeft eenzelfde proces doorlopen. Ook daar zijn de resultaten bekend. Noord-Holland Zuid verwacht de komende tien jaar ook 2 TWh extra duurzame elektriciteit te kunnen opwekken door zonne- en windenergie. Dat is bovenop de 0,7 TWh die daar nu al opgewekt wordt. De hele provincie Noord-Holland komt daarmee op 6,9 TWh totaal voor 2030.

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuwsberichten@kijkopnoord-holland.nl of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: