Kennisplatform voor noord holland

Dankzij subsidie voor InVesta-consortium: Versnelling in ontwikkeling vergassingstechnologie

Geplaatst op 22 juli 2021
Dankzij subsidie voor InVesta-consortium: Versnelling in ontwikkeling vergassingstechnologie

Voor de transportsector en (chemische) industrie zijn duurzame moleculen essentieel om te kunnen verduurzamen. Bij InVesta werken partijen samen om innovatieve technologieën te ontwikkelen om uit reststoffen groen gas, biobrandstoffen en duurzame grondstoffen te creëren. Met de bijna 1,3 miljoen euro subsidie van Kansen voor West en provincie Noord-Holland voeren de partners projecten uit om energie-innovaties te versnellen.

Kansen voor West (EFRO/EU) stelt 996.000 euro beschikbaar, Provincie Noord-Holland stelt 300.000 euro beschikbaar als cofinanciering. Peter Simões, directeur van InVesta: “We zijn heel blij met de toekenning van deze subsidie. Hiermee gaan vier projecten van start, waarmee de activiteiten van InVesta in de Boekelermeer de komende jaren in een stroomversnelling komen.”

Doelstellingen
InVesta is een netwerkorganisatie waarbij overheden, bedrijfsleven en kennis- en onderwijsinstellingen nauw samenwerken. Het project Duurzame Moleculen, dat is opgezet in nauwe samenwerking met de New Energy Coalition, is daar bij uitstek een voorbeeld van. Samen met consortiumpartners Biolake, Sustenso, GP Groot (Hynoca) en TNO worden de komende jaren demonstratieprojecten gerealiseerd.

Hogeschool Inholland is bij alle projecten betrokken als kennispartner, waarbij stagiairs, afstudeerders en (multidisciplinaire) projectgroepen van studenten werken aan vraagstukken en opdrachten. InVesta is penvoerder en biedt de projecten faciliteiten en infrastructuur. New Energy Coalition ondersteunt in de realisatie. Het consortium heeft de volgende doelstellingen:

  • Versnellen van technologische ontwikkelingen die grootschalige commerciële toepassingen van ‘syngas’, waterstof en CO2 mogelijk maken;
  • Verbinden van onderwijs, onderzoek en bedrijfsleven om te komen tot nieuwe technologische ontwikkelingen op het gebied van energietechnologie;
  • Versterken van het energiecluster in de regio Alkmaar door het creëren van werkgelegenheid. Kennisontwikkeling en samenwerking tussen onderwijs en de praktijk. Dit draagt bij aan een aantrekkelijke vestigingslocatie voor bedrijven.

Optimale energiemix
Elly Konijn, wethouder van gemeente Alkmaar: “Het bundelen van al deze energie-innovaties op één plek versnelt en stimuleert de groei van kennis op dit gebied: een mooie ontwikkeling in het licht van Alkmaar kennisstad. Mooi om te zien dat met het betrekken van Inholland Alkmaar er een verbinding wordt gemaakt tussen onderwijs, onderzoek en bedrijfsleven.
”Edward Stigter, gedeputeerde Energie en Klimaat provincie Noord-Holland: “Wij juichen deze ontwikkeling enorm toe. Om de doelstellingen uit het Klimaatakkoord te realiseren, zetten wij als provincie in op een optimale energiemix. Daar hebben we dit soort innovaties hard bij nodig.”

Vier demonstratieprojecten
Biolake, Sustenso, GP Groot en TNO gaan verschillende demonstratieprojecten uitvoeren met de subsidie.

Biolake
Biolake realiseert een demo-installatie (torrefactie-systeem) bij InVesta, die groene reststromen omzet naar hoogwaardige biobrandstof. De EFRO-subsidie wordt gebruikt om de huidige demonstratie-installatie in Wieringerwerf te verplaatsen naar de testlocatie van InVesta in Alkmaar, met als doel de installatie te testen en te verbeteren. Bij een positief resultaat van deze Biolake-demonstratie, kan de installatie verder worden opgeschaald en commercieel worden ingezet. Het project draagt bij aan de snelle verwerking van, nu nog, moeilijk verwerkbare reststromen tot duurzame biopellets.

TNO
In het Zeewierproject wordt via een bestaand vergassingssysteem zeewier omgezet naar gas. Zeewier is een nieuwe grondstof voor dit systeem. TNO stelt haar kleinschalige onderzoeks- en testfaciliteit beschikbaar op de testlocatie van InVesta in Alkmaar. TNO en studenten van Inholland leveren een belangrijke bijdrage in de uitvoering van dit onderzoek. Daarnaast maakt TNO gebruik van het zeewierlab in Petten, waarin TNO met partners de nieuwste technologieën ontwikkelt voor de omzetting van biomassa naar groene energie en grondstoffen.

Sustenso
Sustenso Boekelermeer bouwt een installatie waar via vergisting agrarische restromen in biogas worden omgezet. Vervolgens wordt dat op innovatieve wijze met behulp van algen opgewerkt naar groengas. De CO2 die normaal gesproken vrijkomt in het proces wordt vastgelegd in algen en opgewerkt naar een hoogwaardig natuurlijk product (Spirulina).

GP Groot
Binnen het HYNOCA-demonstratieproject worden biomassastromen via een innovatief thermisch proces omgezet naar waterstof dat in de transportsector kan worden ingezet. De afzet vindt plaats via het NXT-tankstation van GP Groot in de Boekelermeer. Naast waterstof wordt uit de koolstofcomponent van biomassa speciale biochar geproduceerd. Biochar kan worden ingezet als bodemverbeteraar, het circulair maken van meststoffen en het maken van een grondstof voor bio-composiet.

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuwsberichten@kijkopnoord-holland.nl of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: