Kennisplatform voor noord holland

Energieregio’s passen zoekgebieden zon- en windenergie aan

Geplaatst op 22 december 2020
Energieregio’s passen zoekgebieden zon- en windenergie aan

De energieregio Noord-Holland Noord heeft meer dan 200 reacties ontvangen op de concept-RES (Regionale Energiestrategie) van onder andere inwoners, bedrijven, energiecoöperaties en natuurorganisaties. De energieregio Noord-Holland Zuid (NHZ) heeft ruim 120 reacties ontvangen op de concept-RES.

Daarnaast zijn in de energieregio Noord-Holland Noord alternatieve plannen ingediend en hebben de gemeenteraden, Provinciale Staten en het algemeen bestuur van het waterschap op het concept gereageerd. In energieregio Noord-Holland Zuid hebben gemeenteraden, Provinciale Staten en de algemeen besturen van de waterschappen eveneens op het concept gereageerd.

In beide regio’s heeft dit geleid tot aanpassingen in de zoekgebieden voor het opwekken van zonne- en windenergie en aanvullende gesprekken in ‘thematafels’ om uit de reacties voorgekomen onderzoeksvragen te bespreken. Dit alles is opgenomen in de reactienota ‘Op weg naar RES 1.0’, een belangrijke tussenstap om met de regio tot een uitvoerbare en gedragen energiestrategie te komen.

Zoekgebieden aangepast

De reactienota biedt een overzicht van wensen en bedenkingen van volksvertegenwoordigers en reacties van bewoners op de concept-RES. Hieruit blijkt dat volksvertegenwoordigers de suggesties en zorgen vanuit de gemeenschap veelal hebben meegenomen in hun ‘wensen en bedenkingen’. De colleges hebben dit geluid van de raden, Provinciale Staten en het algemeen bestuur van het waterschap overgenomen in de reactienota ‘Op weg naar RES 1.0’.

In de regio Noord heeft de gemeente Bergen besloten het zoekgebied langs de Hondsbossche Zeewering te verplaatsen naar het zoekgebied langs het Noordhollandsch Kanaal. Texel haalt de zoeklocaties voor windenergie voorlopig van de kaart. De gemeenteraad wil eerst de bewoners raadplegen en pas later een besluit nemen over windturbines. Het IJsselmeer is als zoekgebied voor windenergie geschrapt. Wel lijken zonne-eilanden op het water van het IJsselmeer kansrijk. Dit initiatief van het bewonerscollectief met Kor Buitendijk wordt nader onderzocht op weg naar RES 1.0.

In de regio Zuid is geluisterd naar de kritiek op een deel van de zoekgebieden. Daarom wordt een aantal daarvan niet meer in de RES 1.0 opgenomen. Daarnaast zijn er ook nieuwe zoekgebieden aangedragen. Zoekgebieden die vervallen zijn onder meer Gooimeer en Aetsveldsepolder, afslag 33 A27 en Stichtsebrug, en een aantal zoekgebieden voor zon- en wind langs de A7. Toegevoegd voor opwek van zonne-energie worden onder andere het gebied tussen het wegdek en de geluidswal langs de A27, ter hoogte van de wijk Blaricummermeent, een initiatief van de Vereniging Naarderwoonbos en het recreatieschap Spaarnwoude binnen de grenzen van de gemeente Velsen.

Nieuwe initiatieven onderzoeken in NHN

De aanpassingen in de zoekgebieden zorgen voor een afname van de mogelijke opwek van zonne- en windenergie in de regio in 2030. Toch is de definitieve ambitie voor de RES hiermee nog niet bepaald. Nieuwe mogelijkheden en initiatieven worden verder onderzocht. De zonne-eilanden op het IJsselmeer zijn daar een voorbeeld van. Ook de ideeën van de Natuur- en Milieufederatie en het Economisch Forum Noord-Holland Noord worden bekeken. Voor de uitwerking van zoekgebieden heeft Liander aanbevelingen gedaan voor de haalbaarheid en betaalbaarheid. Dit in relatie tot de noodzakelijke aanpassing van de energie-infrastructuur. Met aanpassingen, nieuwe initiatieven en doorrekenen van de kosten wordt de energiestrategie stap voor stap realistischer en beter uitvoerbaar. Het belang om gezamenlijk op te trekken in de energietransitie wordt breed gedragen.

Behoud van ambities in NHZ

Naast zorgen zijn er ook positieve reacties ontvangen op de concept-RES Noord-Holland Zuid. Deze gaan vooral over het belang om de CO2-uitstoot te beperken en de noodzaak van duurzame opwek van energie in de eigen regio. Ook gaat het over het belang van de combinatie van zonne- en windenergie om dit voor elkaar te krijgen. De betrokken overheden in de regio committeren zich aan de in de concept-RES opgenomen ambities. Zo is men bereid om passende beleidskaders te creëren en de uitvoering van energieprojecten aan te jagen. Hierbij wordt, waar mogelijk, naar nieuwe en aanvullende mogelijkheden gezocht. Dit om de ambitie om in 2030 2.7 TWh duurzame energie op te wekken vast te houden voor de RES 1.0.

Overleg en participatie

De komende maanden voeren belanghebbenden gesprekken over de onderzoeksvragen uit de reactienota aan zogenaamde thematafels. De uitkomsten hiervan zijn van invloed op de RES 1.0 en verder. Op de websites van de energieregio’s worden alle thematafels toegelicht. Intussen starten de gemeenten ook met het concretiseren van de zoekgebieden. Dat is maatwerk per zoekgebied. Hierbij wordt de omgeving – bewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties – zoveel mogelijk omgeving betrokken.

Substantiële bijdrage

De doelstelling uit het nationaal Klimaatakkoord is dat de dertig energieregio’s van Nederland in 2030 samen 35 TWh aan duurzame elektriciteit opwekken om zo de CO2-uitstoot ten opzichte van 1990 te halveren.

Het ziet ernaar uit dat de provincie Noord-Holland als geheel een substantiële bijdrage gaat doen aan de landelijke doelstelling. Gemeenten, provincie en waterschap moeten de vastgestelde RES 1.0 voor 1 juli 2021 aanleveren bij het Nationaal Programma RES en het Planbureau voor de Leefomgeving.

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuwsberichten@kijkopnoord-holland.nl of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: