Kennisplatform voor noord holland

Gemeente Dijk en Waard en provincie Noord-Holland onderzoeken Langedijk-West als mogelijke woningbouwlocatie

Geplaatst op 4 januari 2023
Gemeente Dijk en Waard en provincie Noord-Holland onderzoeken Langedijk-West als mogelijke woningbouwlocatie

De locatie ten westen van Zuid- en Noord-Scharwoude is in beeld voor mogelijke woningbouw. Deze locatie biedt mogelijkheden om uitvoering te geven aan de ambitie van de gemeente om voldoende, betaalbare nieuwe woningen te bouwen in Dijk en Waard. Beide partijen zoeken ook naar locaties voor tijdelijke huisvesting passend binnen het dorpse karakter van de locatie.

In het collegeprogramma ‘Gezonde groei’ is de ambitie opgenomen dat er de komende 10 jaar goede, betaalbare woningen worden gebouwd in Dijk en Waard. Hiermee wordt ingespeeld op de huidige woningnood.

Wethouder Nils Langedijk: “Om die ambitie waar te maken, is goede samenwerking met de provincie essentieel. Ik ben blij dat de provincie ook perspectief ziet op ontwikkeling van deze locatie. Het biedt kansen voor woningbouw, maar ook leefbaarheid, verkeersveiligheid, duurzaamheid en werkgelegenheid.”

Dorpse schaal

De locatie Langedijk-West gaat globaal om het gebied tussen de Veertweg, Pieter Zeemanweg en Westelijke Randweg en is ruim 200 ha groot. Het gebied is nu in gebruik als agrarische grond.

Gedeputeerde Cees Loggen, Ruimtelijke Ordening en Wonen: “Er is in Dijk en Waard grote behoefte aan betaalbare koop- en huurwoningen. ‘Sterke kernen, sterke regio’s’ is een belangrijk uitgangspunt van de provincie. Wij dragen graag bij aan het onderzoek naar de potentie van Langedijk-West als woningbouwlocatie die past bij de dorpse schaal van het gebied.”

Een door de gemeente op te stellen gebiedsvisie dient uit te wijzen in welke mate en in welke delen woningbouw kan plaatsvinden. Belangrijke elementen in de gebiedsvisie zijn onder andere sociale woningbouw, toekomstige verkeersontsluiting, relatie met bestaande en nieuwe voorzieningen, grondposities en benodigde fasering.

Ruimtelijke visie

In de eerste helft van 2023 wil gemeente Dijk en Waard samen met de provincie, het waterschap, regiogemeenten en een aantal grondeigenaren werken aan een ruimtelijke visie op Langedijk-West. Het is de bedoeling dat de gemeenteraad van Dijk en Waard in juni/juli 2023 de visie krijgt voorgelegd. Bij de verdere uitwerking van de visie zal vervolgens nadrukkelijk aandacht zijn voor de participatie met inwoners en andere stakeholders.

Foto: Alexandra Heeremans

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuwsberichten@kijkopnoord-holland.nl of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: