Kennisplatform voor noord holland

PARO Amsterdam: circulaire partner in de haven

Geplaatst op 8 juni 2022
PARO Amsterdam: circulaire partner in de haven

“Wij zijn één van de grotere bedrijven in Noord-Holland op het gebied van afvalverwerking en recycling en wij focussen ons op het herwinnen van grondstoffen uit het gemengde afval door toepassing van innovatieve sorteertechnieken”, vertelt Amir Mahdavi, Managing Director van PARO Amsterdam (onderdeel van GMP Group).

De directeur vertelt: “We hebben twee sorteerinstallaties: de ene is een bouw- en sloopinstallatie, de andere is een nascheidingsinstallatie. De reststromen die vrijkomen uit de eerste sorteerlijn worden verder opgewerkt op de tweede sorteerlijn. Onze onderscheidende factor is dat wij het aandeel residu zo laag mogelijk houden door meer grondstoffen te creëren en met name verschillende soorten plastics. Ik durf te zeggen dat wij dat als enige in Nederland op deze wijze kunnen. Wij verwerken allerlei stromen afval: we scheiden het mechanisch en gebruiken hierbij diverse scheidingstechnieken. Beide installaties zijn voorzien van de modernste infraroodtechnologie en de laatste software updates. Hierdoor zijn deze in staat om diverse materiaalsoorten te herkennen en mechanisch te scheiden. Van deze mix aan afvalstromen maken wij zuivere monostromen die wij aanleveren bij onze (eind)verwerkers. Zij passen onze gesorteerde stromen direct of indirect toe in hun productieproces. Je kunt daarbij denken aan hout, plastics (hard en zacht), papier en karton, metalen en puin. In het geval van puin zijn wij zelf de eindverwerker. Versterkt door onze circulaire en duurzaamheidstrategie, zoeken wij partners die onze materialen per schip kunnen ontvangen. Wij kunnen deze schepen laden en lossen via onze eigen kade aan het Noordzeekanaal. Dit reduceert het wegtransport en zo leveren wij een substantiële bijdrage aan het verlagen van de CO2-uitstoot.

Hij vervolgt: “Daarnaast verzorgen wij ook de op- en overslag van al het ingezamelde papier en karton van gemeente Amsterdam. Een andere gespecialiseerde partij verwerkt dat papier en karton, maar koos ervoor de op- en overslag door ons te laten verzorgen.”

Classificeerinstallatie
PARO Amsterdam heeft sinds januari 2022 ook eenclassificeerinstallatie in gebruik. “Deze kan mineralen wassen en in verschillende fracties sorteren. Hierdoor kunnen we rechtstreeks leveren aan de betonindustrie. Het was voor ons belangrijk om te investeren in deze installatie, omdat het betonpuin nu duurzamer wordt verwerkt en in alle gevallen rechtstreeks aan de betonindustrie wordt geleverd. Dus 100% betonpuin als input, is 100% output van diverse fracties in de betonketen. Dit materiaal voldoet aan de hoogste kwaliteitscriteria en kent geen restproduct. Hiermee slaan wij een flinke slag als het gaat om kwaliteitsverbetering van de korrels, die zo weer terug kunnen naar de betonindustrie.” Een goed voorbeeld is het wassen en terugleveren van spoorballast aan de Nederlandse Spoorwegen/Prorail.

Circulariteit
Gevraagd waarom het belangrijk is zo’n zuiver product te leveren, antwoordt Mahdavi: “In alles wat we doen denken we aan circulariteit en duurzaamheid: we willen zoveel mogelijk ‘hergebruik’, zo min mogelijk uitstoot van stikstof en we willen energie- en brandstofverbruik maximaal reduceren. Dit doen we mede door heel praktisch de (eind)verwerkers te selecteren die op een zo kort mogelijke afstand zijn gevestigd van onze locatie. Een goed voorbeeld is het leveren van betonkorrel aan onze buren: de Voorbij Groep. Het asfalt dat wij breken wordt geleverd aan APA. Het residu dat overblijft na de mechanische sortering, gaat onder andere naar AEB.” 

Samenwerking met gemeente
In november 2021 heeft PARO het grootste contract in Nederland binnengehaald op het gebied van acceptatie en verwerking van het grof huishoudelijk afval: het afval afkomstig van alle milieustraten van Amsterdam en van de huis-aan-huis inzameling. Een van de belangrijkste gunningscriteria was een kwalitatief plan van aanpak waarin de inschrijvers uitgedaagd werden om het hoogste sorteerrendement te realiseren.De gemeente stelde ook als eis dat al het grof huishoudelijk afval van de inwoners van Amsterdam zo duurzaam mogelijk gesorteerd moet worden.Wij rapporteren daar maandelijks over: wat gebeurt er met de gesorteerde monostromen, hoeveel CO2-uitstoot komt er vrij bij de verwerking en waar wordt het (half)fabricaat ter verwerking aangeboden? Dat is voor ons ook erg belangrijk: dit contract past heel goed bij onze ambities. Wij willen samen met de gemeente de duurzaamheidsdoelstellingen behalen én zorgen dat wij maximaal onze bijdrage leveren aan de circulaire economie.”

Netwerk Circulair
PARO Amsterdam maakt, net zoals partijen als Port of Amsterdam en ORAM, deel uit van het Netwerk Circulair. Een van de doelstellingen van dit netwerk is om de industriële circulariteit versneld op te schalen. “Wij dragen daar als PARO Amsterdam graag aan bij en zetten ons in om de ambitie van PoA en de gemeente te bereiken: meer grondstoffen herwinnen en de uitstoot van CO2 minimaliseren”, aldus Mahdavi. “Wij zijn als bedrijf erg innovatief en spelen in op de vraag en ontwikkelingen in de keten, maar we zijn ook een tikkie eigenwijs. Alles wat wij doen moet passen binnen onze eigen duurzaamheidsstrategie en langetermijnvisie.  Wij zijn niet alleen met de dag van vandaag bezig: we zijn continu aan het doorinvesteren met als doel om nog duurzamer te worden en continue optimalisaties door te voeren om de kwaliteit van onze recyclates te verbeteren. Dit komt tot uiting in het verlagen van het residu dat ter verbranding wordt aangeboden. Verbranding is aangemerkt als een nuttige toepassing die energie oplevert, maar wij willen een paar stappen verdergaan door uiteindelijk op specificatie een product te leveren dat rechtstreeks als alternatieve brandstof kan dienen, in plaats van het gebruik van fossiele brandstoffen in diverse procesindustrieën.”

Te strak jasje
Mahdavi vervolgt: “Wat we nodig hebben om te versnellen, is de overheid: de gemeente, de Omgevingsdienst en de Provincie. Wij zijn gevestigd op een locatie in het havengebied waar beperkingen zijn wat betreft de vigerende milieuvergunning. Geluidscontouren en NOX zijn daar voorbeelden van. Om de transitie te kunnen maken hebben wij behoefte aan flexibiliteit en een overheid die meedenkt en mee kan groeien in het tempo wat de markt aan ons vraagt. We zitten nu in een ‘te strak jasje’. Daarom is het belangrijk om als collectief op te trekken en overheden te informeren over onze ambities en plannen. Wij hebben nu eenmaal grote machines en installaties die geluid en stof produceren. Deze machines zullen we geleidelijk ook moeten verduurzamen. Dit zal een kwestie van tijd zijn, maar daarnaast hebben wij ook  strategische keuzes te maken op het gebied van recycling, aanpassingen aan installaties en uitbreiding van ons dienstenpakket. Naast onze huidige activiteiten zien we een enorm potentieel in de marktvraag naar plasticrecycling. Dit zijn zaken die zich in een snel tempo ontwikkelen. Wij zijn bereid om te investeren, maar wij hebben een overheid nodig die dit mogelijk maakt, sterker nog: stimuleert. Op korte termijn staan we zeker niet stil en bij vervangingsinvesteringen proberen we te elektrificeren daar waar het kan. Zo hebben we recentelijk opdracht gegeven voor het plaatsen vantweeduizend zonnepanelen op een het dak van een van onze bedrijfshallen. Daarnaast voeren wij oriënterende gesprekken met Port of Amsterdam om een windturbine op ons terrein te plaatsen. We zijn aan alle kanten gesprekken aan het voeren om bij te dragen aan de duurzaamheidsdoelstellingen.”

Cruciale schakel
PARO heeft op een strategische locatie aan het Noordzeekanaal een hele grote kade die allerlei schepen – zelfs diepzeecoasters – kan laden en lossen. “Wij zijn ons er van bewust dat wij ook daardoor een cruciale schakel zijn in de keten. Dat proberen we maximaal te benutten door samen met andere partijen steeds meer grondstoffen via het water te transporteren. Dat is qua uitstoot veel beter dan transport over de weg. Bovendien groeit, zeker in deze tijd van schaarste en tekort aan grondstoffen, de vraag om via het water te transporteren; denk daarbij aan mineralen, hout en plastics. Ook bieden wij onze unieke kadefaciliteiten aan bij onze buren/relaties die geen kadefaciliteiten hebben. In de keten elkaar helpen verduurzamen, versterkt ook de onderlinge samenwerking. Ik noem het win-win.”

Allergrootste uitdaging: personeel
PARO is de afgelopen jaren sterk gegroeid en wil die groei graag versnellen, maar evenals vele andere ondernemingen is de krapte op de arbeidsmarkt de grootste operationele uitdaging. “Het werven van technisch personeel baart ons grote zorgen. De schaarste is enorm. Mensen die graag willen werken willen wij graag opleiden en trainen. We hebben allerlei inwerkprogramma’s waarmee we mensen laten rouleren in verschillende functies om ze te enthousiasmeren: de wil en kennis is er absoluut.”

Pilot met AEB/AVR
PARO heeft bovendien een zeer succesvolle pilot gedaan met AEB/AVR. “Ongesorteerd restafval uit duwbakken werd bij ons aan de kade gelost en vanuit onze locatie naar AEB overgebracht. AEB/AVR wilde ervaren hoe dat verliep. Wij hebben in heel korte tijd deze proef voorbereid en het is zeer succesvol verlopen. Het was een belangrijke pilot, want in het geval van een strenge winter en lange kou heeft AEB acuut extra afval nodig. Als de bunkerstanden in de afvalenergiecentrale te laag zijn, moeten ze meteen aangevuld kunnen worden. AEB levert energie en warmte aan het netwerk én dient ook reserves op te bouwen. Dat wij hieraan mogen bijdragen, is een mooi voorbeeld van een belangrijke samenwerking in de keten.”
Hij besluit: “Wij zijn in Nederland voorlopers op het gebied van recycling en daar zijn we trots op. Dat zit ook in het DNA van PARO verankerd, maar in ons DNA zit ook de drive om het steeds nóg beter en sneller te kunnen doen. Bijdragen aan de duurzaamheidsdoelstellingen en circulair doorgroeien en de transitie versnellen: dat is onze ambitie.”

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuwsberichten@kijkopnoord-holland.nl of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: