Kennisplatform voor noord holland

Regionale Energiestrategie Noord-Holland Zuid klaar voor besluitvorming

Geplaatst op 28 april 2021
Regionale Energiestrategie Noord-Holland Zuid klaar voor besluitvorming

Het college van B&W van gemeente Amstelveen heeft ingestemd met de Regionale Energiestrategie (RES) 1.0 van Noord-Holland Zuid (NHZ) en biedt deze ter besluitvorming aan de gemeenteraad. De RES 1.0 NHZ is het resultaat van een open en transparant proces vanuit de regionale bestuurlijke samenwerking tussen 29 gemeenten, de provincie Noord-Holland en drie waterschappen. In het document staat beschreven hoe en waar in de regio duurzame elektriciteit (zon en wind) kan worden opgewekt, en hoe de warmtetransitie (duurzame alternatieven voor aardgas) mogelijk gemaakt kan worden.

Floor Gordon, wethouder Duurzaamheid: “In Amstelveen is grootschalige opwek van windenergie door de nabijheid van Schiphol niet mogelijk. Wij krijgen dus geen windmolens in Amstelveen. We richten ons voor duurzame opwek daarom op zonne-energie. De door de gemeenteraad vastgestelde Visie op zonne-energie dient daarbij als kader. De locaties langs de A9 (Krijgsman) en Bedrijventerrein Amstelveen Zuid uit die visie zijn nu als zoekgebied benoemd in de RES. Ook zal het elektriciteitsnetwerk in Amstelveen uitgebreid moeten worden met een extra 150KV station. We blijven onze inwoners informeren en maken het zo eenvoudig mogelijk om energie te besparen met o.a. zonnepanelen en isolatie. Zo worden de energierekeningen beperkt én worden woningen al voorbereid op de nieuwe warmtevoorziening.”

Regionale Energiestrategie Noord-Holland Zuid

De 32 zoekgebieden in Noord-Holland Zuid die nu in de RES 1.0 worden opgenomen, hebben geen juridische status. Een zoekgebied krijgt pas juridische status wanneer een gemeente een vergunning voor het plaatsen van windturbines of zonneweides afgeeft. Hieraan gaat nog een heel proces vooraf. Nadat de gemeenteraden, Provinciale Staten en de algemeen besturen van de waterschappen de RES hebben vastgesteld, zullen deze overheden de zoekgebieden opnemen in hun ruimtelijk beleid. Gemeenten passen bijvoorbeeld hun bestemmingsplannen aan en de provincie zorgt dat haar regelgeving zo wordt aangepast dat de RES’en uitgevoerd kunnen worden. Voordat een vergunning kan worden afgegeven, wordt voor ieder zonnepark en iedere windturbine samen met inwoners en belanghebbenden een zorgvuldige afweging gemaakt. In de RES zijn daarom ook afspraken gemaakt over een eerlijke verdeling van lusten en lasten, het betrekken van inwoners en belanghebbenden en landschappelijke inpassing. Daarnaast houdt de regio de deur open voor nieuwe initiatieven, ook als die buiten de zoekgebieden liggen. Floor Gordon: “De ontwikkeling rond windenergie in de Amstelscheg houden we nauwlettend in de gaten. Op dit moment heeft Amsterdam dit gebied als extra reservegebied benoemd. Pas als er in de voorkeursgebieden niet genoeg schone elektriciteit kan worden opgewekt, wordt gekeken naar de reservegebieden.”

Informatieavond

Op woensdag 28 april (20.00-21.00 uur) wordt een online toelichting gegeven op de keuzes die de regio maakt. Hoeveel wil de regio gaan opwekken tot 2030? Waar liggen de zoekgebieden? Wat is een zoekgebied eigenlijk? Welke stappen volgen nog totdat uiteindelijk een vergunning kan worden verleend? En hoe kunnen inwoners en belanghebbenden hierover nog meepraten? De toelichting is voor iedereen te volgen via een livestream op https://energieregionhz.nl/informatieavond-res. De RES van Noord-Holland Zuid is gepubliceerd op www.energieregionhz.nl. Alle gemeenteraden van Noord-Holland Zuid en de algemeen besturen van de waterschappen besluiten in mei en juni over RES 1.0.

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuwsberichten@kijkopnoord-holland.nl of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: