Kennisplatform voor noord holland

Concept-Regionale Energiestrategie Noord-Holland Zuid is klaar

Geplaatst op 22 april 2020

De concept-Regionale Energiestrategie (RES) voor energieregio Noord-Holland Zuid is klaar. Hierin staan de resultaten van vele onderzoeken, gesprekken en bijeenkomsten. Een RES is een strategie om een regio in Nederland te voorzien van duurzame elektriciteit en warmte. Gemeente Amstelveen is de eerste gemeente die de concept-RES heeft vast gesteld. In 2030 zal in de energieregio Noord-Holland Zuid vier keer zoveel duurzame energie geproduceerd worden dan nu. Amstelveen levert hier ook een bijdrage aan.

In de zes deelregio’s van Noord-Holland Zuid is gekeken naar mogelijke zoekgebieden voor wind- en zonne-energie. Daarbij is rekening gehouden met leefbaarheid, natuur en landschappelijke kwaliteiten. Inwoners, energiecoöperaties, experts, ondernemers en organisaties op het gebied van o.a. natuur en milieu hebben hierover meegedacht. In 70 bijeenkomsten hebben ruim 1.500 mensen meegepraat.

In lijn met de uitkomsten van het lokale atelier op 3 februari 2020 en vanuit het idee dat dit relatief laaghangend fruit is, zet het college in op zon op grote daken, zon op of langs geluidsschermen en infrastructuur en boven grote parkeerplaatsen. In Amstelveen zijn 2 grotere zoekgebieden benoemd. Duurzame opwek door zonne-energie Langs de A9. Dit is voor een deel reeds onderdeel van de ombouwplannen van de A9. En duurzame opwek door zonne-energie op de gebouwen van het nieuw te realiseren bedrijventerrein Amstelveen Zuid. In de startnotitie bedrijventerrein Zuid is deze opgave opgenomen. Door de beperking van Schiphol is windenergie van enige omvang in Amstelveen niet toegestaan.

Wethouder Duurzaamheid Floor Gordon: “De gemeenteraad heeft de ambitie om in Amstelveen in 2040 fossielonafhankelijk te zijn. De gemeente heeft daarom met stakeholders gekeken naar plekken waar grootschalige opwekmogelijkheden van duurzame energie zijn om zo een bijdrage te leveren. Ook is Amstelveen een zoekgebied voor een middenstation voor de verzwaring van de elektriciteit capaciteit. De komende maanden worden de zoekgebieden in Amstelveen verder uitgewerkt en wordt gekeken naar de haalbaarheid. Om dit onderzoek te ondersteunen heeft Amstelveen een Visie op zonne-energie gemaakt om aan te geven waar mogelijkheden zijn voor zonne-energie. Deze komt volgende week ter inzage op de website van de gemeente. Door de schaarse ruimte moeten we ook keuzes maken. Landschappelijk, ecologisch of cultuurhistorisch waardevolle gebieden, bijvoorbeeld in grote delen van de Amstelscheg, sluiten wij in principe uit van grootschalige zonne-opwek. Door de beperking van Schiphol is windenergie van enige omvang in Amstelveen niet toegestaan.”

In samenwerking met Waternet is onderzocht of warmte die beschikbaar komt vanuit de rioolwaterzuivering te gebruiken is om woningen en bedrijven duurzaam te verwarmen. Dit is haalbaar en dit wordt nu verder uitgewerkt. Ook hebben Waternet en de gemeente Amstelveen onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om warmte uit rioolwaterleiding die in Amstelveen o.a. langs de Startbaan ligt, in te zetten om Zwembad de Meerkamp te verduurzamen. Vanwege de corona-crisis is de deadline voor de RES verschoven naar 1 juli 2021. De aangewezen gebieden zullen bekeken worden en bij verdere invulling zal participatie plaatsvinden. De concept-RES Noord-Holland Zuid is gepubliceerd op www.energieregionhz.nl/conceptRES.

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuwsberichten@kijkopnoord-holland.nl of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: